Projectinformatie

Het wegennet is in het Westland al jarenlang overbelast waardoor regulier- en handelsverkeer vastloopt. Als deze situatie niet wordt aangepakt zal de hinder en overlast toe gaan nemen.

De Provincie Zuid Holland heeft een aanbesteding uitgeschreven met als doel de autoweg N213 te reconstrueren. Doel van deze reconstructie is verbeteren van de bereikbaarheid, veiligheid maar ook de leefbaarheid in de omgeving.

Eén van de ervaringseisen waaraan moest worden voldaan betrof de ontwerpen en realiseren van een Geluidsscherm. Van Gelder en Vobi hebben samen een combinatie vormen onder de naam VoGel, zochten een marktpartij die de expertise kon inbrengen. Omdat wij aan deze vraag konden voldoen zijn wij als Partner aangehaakt in deze combinatie. Gedurende de tenderfase hebben wij meegedacht en geadviseerd hoe de werkzaamheden met zo min mogelijk hinder voor de omgeving kon worden gerealiseerd. Door elkaars krachten te bundelen hebben wij op basis van onze expertise bijgedragen aan het winnend plan van aanpak om met zo min mogelijk hinder en (geluids)overlast het project te realiseren.

De uiteindelijke opdracht heeft er toe geleid dat Knipscheer Rail-Infra ter hoogte van Royal FloraHolland (bloemen veiling) een bestaand geluidsscherm te demonteren en een volledig nieuw geluidsscherm te gaan bouwen.

Het nieuwe geluidsscherm bestaat uit drie objecten:

  • Geluidsschermdeel 1 met een lengte van 318 m en heeft een hoogte van 3,5m t.o.v. weg peil wordt geplaatst van km 7.2 tot km 7.5;
  • Geluidsschermdeel 2 met een lengte van 190 m en hoogte van 6,5m t.o.v. weg peil wordt als overlap aan de parallelweg van de N213 geplaatst tussen km 7.5 en km 7.7;
  • Geluidsschermdeel 3 met een lengte van 460 m en hoogte van 4,5m t.o.v. weg peil wordt geplaatst van km 7.6 tot km 8.1

         

Contractvorm

De samenwerkingsvorm voor dit project bestaat uit een D&C bouworganisatievorm en het juridisch kader (UAV-GC 2005) wat daaraan verbonden is. De verwachting ten aanzien van samenwerking is een proactieve houding tussen alle partijen.

Ontwerp

Knipscheer Rail-Infra heeft hierbij de vrijheid gekregen om binnen het door de opdrachtgever, middels contractstukken, aangegeven basisontwerp zelfstandig en naar eigen inzicht uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp (VO), het Definitief Ontwerp (DO) en het uiteindelijke Uitvoeringsontwerp (UO) inclusief de bijbehorende ontwerpnota’s en berekeningen. Een belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving en het uiterlijk van het nieuwe geluidsscherm is dat het voldoet aan het ‘Westland model’ wat bij andere geluidsschermen in het Westland wordt gehanteerd. Het Definitief Ontwerp is door VoGel gebruikt voor de aanvraag van de benodigde omgevingsvergunning.

De uitdaging tijdens de voorbereiding was om ervoor te zorgen dat de nieuwbouw van het geluidsscherm in een korte bouwperiode op meerdere locaties tegelijk kon plaatsvinden tussen alle andere (weg)werkzaamheden. Hiervoor is intensieve samenwerking met fabrikanten, leveranciers en het uitvoerend personeel nodig geweest waarbij ook sterk rekening gehouden moest worden met de woonomgeving.

Opbouw scherm

Uitgangspunt tijdens de gehele bouwperiode is om hinder met de omgeving tot een minimum te beperken. Dit heeft Knipscheer in de gehele periode nauwkeurig in beeld gebracht en gevolgd. Het resultaat van de nieuwbouw mag er daarom ook zijn. De omwonenden hadden geen hinder ondervonden en zijn ook positief gestemd met het nieuwe geluidsscherm. Eén van de bewoners vertelde aan de uitvoerder: “ik ben zo blij met het geluidsscherm, sinds jaren slaap ik weer met het raam open! Wat een rust!”

Gezien de bodemgesteldheid van de omgeving is gekozen voor een fundering bestaande uit stalen buispalen met verschillende diameters (Ø762 tot 914 mm) variërend met een lengte van 6,25 m tot 13,25 m.

      

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Oplevering: Verwachting november 2020
Contactpersoon: De heer ing. M.H. (Marcel) Kanselaar
Telefoonnummer: +31 6 30 27 70 74

De onderbouw bestaat uit prefab betonnen verkeersbarriers, betonplinten en stalen stijlen. De stalen stijlen zijn middels ankers en beton in de stalen buispalen met elkaar verbonden. De barriers zijn geïntegreerd ontworpen zodat de stalen stijlen direct op de juiste plek gemonteerd konden. De bovenbouw van het geluidsscherm bestaat uit hout ‘soundwood’ en glas waardoor het Westlands geluidsschermmodel sterk naar voren komt met de omgeving.

      

Tijdens alle ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden is aangetoond dat Knipscheer zijn bedrijfs- en productieprocessen (ontwerp en uitvoering) kwalitatief goed beheerst. Ten tijde van het project zijn deze processen  door de opdrachtgever getoetst.