Geluidsscherm Bussum | Knipscheer Rail-Infra B.V. Geluidsscherm Bussum – Knipscheer Rail-Infra B.V.

scherm BussumGeluidsscherm Bussum

Dit voorjaar (2015) zal in Bussum de bouw van het grootste kokosgeluidsscherm ter wereld worden afgerond. Aanleiding voor de bouw van dit scherm, waren de resultaten van een onderzoek naar spoorweglawaai. Behalve geluidsschermen moesten ook raildempers geplaatst worden om aan de geluidsnormen te kunnen voldoen.
Het besluit voor de bouw van het kokosscherm is genomen door de gemeente Bussum in overleg met ProRail. Tevens kozen zij ervoor om kokosschermen langs beide zijden te beplanten met Hedera. Hierdoor ontstaat op de langere termijn een geheel groen geluidsscherm.

Doordat het spoor het winkelhart van Bussum doorkruist, had de gemeente Bussum op voorhand hoge eisen gesteld aan omgevingsmanagement, om bewoners, winkelend publiek en de winkeliers zo min mogelijk overlast te laten ondervinden van de werkzaamheden. Zo mochten de spoorwegovergangen niet gestremd worden, waarmee het gebruik van een buitendienst gesteld treinspoor was uitgesloten. De werkzaamheden mochten ook niet ’s nachts of in het weekend worden uitgevoerd. Op enkele aanvoerwegen gold een assenlast-beperking, waarbij inzet van groot materieel was uitgesloten.  Ook de bevoorrading van de winkels mocht niet worden belemmerd. Tenslotte hadden we ook te maken met zeer beperkte ruimte naast het spoor.

Al deze factoren maakten de uitvoering van het project tot een uitdaging van formaat. Tijdens de calculatiefase is hiervoor een specifieke uitvoeringsmethode bedacht waarmee Knipscheer de inschrijving voor zich won. Vervolgens is het specialistisch materieel verder aangepast. Zo is er in eigen beheer een boormotor ontwikkeld om de stalen buispalen (500 mm) geluidsarm en trillingvrij aan te brengen. De boormotor is zo ontwikkeld dat ook grotere en kleinere diameters kunnen worden aangebracht. Bij de ontwikkeling van deze boormotor is vooral gekeken naar efficiëntie en beperking van de milieubelasting.
Vanwege de beperkte ruimte diende de reeds eerder ontwikkelde compacte montagekraan op rupsen ook verder doorontwikkeld te worden. Deze is nu ook uitgerust met een lierfunctie en een zijdelingse hefinrichting voor precisiemontage.